Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Webshop: Aquila, de online winkel die toegankelijk is via https://www.aquilapro.nl.
  • Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een product of dienst aanschaft via de webshop.
  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen de webshop en de klant met betrekking tot de aankoop van producten of diensten.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, leveringen en overeenkomsten tussen de webshop en de klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Door het plaatsen van een bestelling gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

2.3 Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen de webshop en de klant.

3. Bestellingen

3.1 De klant kan producten of diensten bestellen via de webshop door het volgen van het bestelproces. Het plaatsen van een bestelling wordt beschouwd als een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst.

3.2 De webshop behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of aanvullende informatie te vragen indien nodig. In geval van weigering of annulering van een bestelling zal de webshop de klant hierover tijdig informeren en eventuele betalingen terugbetalen.

3.3 De webshop is gerechtigd de inhoud van de webshop en het assortiment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De webshop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen van dergelijke wijzigingen.

4. Prijzen en Betalingen

4.1 Alle prijzen zijn vermeld in de valuta zoals aangegeven op de webshop en zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

4.2 De klant dient de betaling te verrichten via de betaalmethode zoals aangeboden op de webshop. De webshop kan aanvullende voorwaarden stellen aan bepaalde betaalmethoden.

4.3 Indien de betaling niet tijdig is ontvangen, heeft de webshop het recht de bestelling te annuleren.

4.4 De webshop behoudt zich het eigendomsrecht van de producten totdat de volledige betaling is ontvangen.

5. Levering

5.1 De webshop streeft ernaar om bestellingen binnen de aangegeven termijn te leveren. Leveringstermijnen zijn echter indicatief en geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2 De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste afleveradres. De webshop is niet aansprakelijk voor vertraging of foutieve levering als gevolg van onjuiste adresgegevens verstrekt door de klant.

5.3 Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat over op de klant op het moment van levering.

6. Retourneren en Klachten

6.1 De klant heeft het recht om een product binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren, mits het product in originele staat verkeert en ongebruikt is.

6.2 Retourzendingen dienen vooraf te worden gemeld aan de webshop. De klant draagt de verantwoordelijkheid en kosten voor de retourzending, tenzij de retourzending het gevolg is van een fout van de webshop.

6.3 Klachten met betrekking tot de geleverde producten of diensten dienen binnen een redelijke termijn na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan de webshop. De webshop zal zo snel mogelijk reageren op de klacht en indien nodig passende maatregelen nemen.

7. Intellectueel Eigendom

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de webshop, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo's en software, berusten bij de webshop of haar licentiegevers.

7.2 Het is de klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webshop enige inhoud van de webshop te kopiëren, wijzigen, verspreiden of anderszins te gebruiken.

8. Aansprakelijkheid

8.1 De webshop is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiend uit het gebruik van de webshop, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van de webshop.

8.2 De aansprakelijkheid van de webshop is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van de webshop wordt uitbetaald.

8.3 De webshop is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot winstderving, omzetverlies, reputatieschade of verlies van gegevens.

9. Privacy

9.1 De webshop verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving en haar privacybeleid. De klant stemt in met het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens door de webshop voor de uitvoering van de overeenkomst en het verbeteren van haar dienstverlening.

9.2 De webshop zal persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen.

10. Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Eventuele geschillen tussen de webshop en de klant zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de webshop is gevestigd.

10.3 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van kracht. De ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zal worden vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die zoveel mogelijk overeenkomt met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

GRATIS VERZENDING

KWALITEIT GEREEDSCHAPPEN

BINNEN 2 WERKDAGEN GELEVERD

PERSOONLIJK ADVIES